Miliardy v rodinných firmách jsou nadějí pro filantropii

Vybudovali velké a úspěšné firmy a dnes je zajímá, jak v rámci rodiny vyřešit nástupnictví. A téma filantropie se pro ně stává důležitější součástí úvah o budoucnosti. Takoví jsou dnešní klienti právních kanceláří. Mluvili jsme o tom s Janem Holáskem a Davidem Neveselým z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

V praxi se setkáváte s lidmi, kteří úspěšně vybudovali rodinné firmy. Vzrůstá u nich v poslední době zájem o filantropii a dobročinnost?
Určitý druh filantropie se prolíná celým životem vlastníků rodinných firem. Mnozí začínali v devadesátých letech podnikat takříkajíc od nuly ve sklepech a garážích, a v začátcích si tedy prošli i méně šťastnými a poměrně náročnými chvílemi. Životní zkušenost v nich zanechala silné povědomí o hodnotě peněz a o tom, jak se těžce vydělávají. Tato empatie se pak často promítá i do celoživotního přístupu k podnikání nebo k zaměstnancům.

ilustrace_04Jak konkrétně se tato empatie projevuje?
Majitelé se snaží například poskytovat zaměstnancům co nejvyšší možné mzdy nebo nabízí různé programy zaměstnaneckých půjček za lepších podmínek, než je tomu v bankách. To sice není klasická filantropie představovaná charitativními organizacemi, ale je to pomoc lidem – což je podstatou filantropie. Samozřejmě jak tato generace stárne a zraje, vzrůstá v jejích řadách i pocit odpovědnosti vůči společnosti. Můžeme tak sledovat stoupající trend dobročinných aktivit. Někteří například vstupují do politiky s dobrým úmyslem zlepšit celospolečenské poměry, jiní zase zakládají a podporují nadace a jiné organizace na pomoc těm méně šťastným.

Rodinné firmy i filantropii spojuje jedna trochu nečekaná entita. A to jsou hodnoty. Filantropické činy i úspěšné rodinné podniky často zrcadlí hodno­ty svých zakladatelů. Máte možnost o nich mluvit se svými klienty, tedy o tom, co je pro ně v životě důležité?
Je pro nás velmi podstatné zjistit, v jaké hodnoty klient věří. Nenabízíme totiž univerzální řešení, ale vždy se snažíme volit individuální přístup. Ideální je najít řešení, které nejvíce vyhovuje klientovým potřebám a je zároveň v souladu s jeho hodnotami. Jen s takovým řešením se klient ztotožní. Jako nejčastěji zmiňované hodnoty můžeme uvést odpovědnost, transparentnost, poctivost a pracovitost.

Řeší dnes majitelé a majitelky rodinných firem otázku nástupnictví ve svých firmách více než třeba před pěti lety?
Otázka nástupnictví v rodinných firmách se v posledních letech stává opravdu aktuální. Očekáváme, že v nejbližší době se bude rozhodovat o transferu majetku v hodnotách desítek až stovek miliard. Majitelé se zcela pochopitelně snaží při předání rodinných firem zachovat vlastnictví v rámci rodiny a současně zabránit tomu, aby se majetek zbytečně rozdrobil a znehodnotil. Právě zachování vlastnictví majetku a ochrana před jeho rozdrobením jsou dva hlavní faktory, na které se naše kancelář zaměřuje při právních službách souvisejících s mezigeneračním transferem rodinných firem.

Má tento očekávaný majetkový trans­fer vliv na větší zájem o filantropii?
Má a vidíme to již dnes. U klientů, kteří nabyli značného jmění, sledujeme vzrůstající trend zakládání dobročinných nadací a spolků. Vzniká tím rozsáhlý prostor pro sledování filantropických cílů. Nicméně se domníváme, že to je teprve začátek. K masivnímu předávání majetku z generace na generaci, k hlav‐ nímu rozdělování, teprve dojde. V budoucnu proto možná vlastníci rodinných firem v rámci předávání svého životního díla vyčlení část majetku a věnují ho na dobročinné účely.

Můžete nám prozradit o jaké služby je v souvislosti s filantropií největší zájem ze strany vašich klientů?
Jde o poměrně různorodé služby a týkají se mnoha právních oblastí. Často jde například o právní poradenství v běžných záležitostech dobročinných organizací či v oblasti smluvních vztahů a dědického práva. Často v souvislosti s filantropií řešíme pro naše klienty i daňové právo.

Zajímají se vaši klienti také o dopady nového občanského zákoníku?
V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku jsme museli provést revizi řady smluv a stanov dobročinných organizací z hlediska jejich souladu s novou právní úpravou. Stejně tak pomáháme klientům při zakládání nadací, nadačních fondů a spolků s filantropickými, anebo obdobnými společensky prospěšnými cíli. V těchto případech se jedná o komplexnější práci, protože pomáháme budovat filantropické organizace a struktury od jejich počátku a je nutné zajistit, aby vložené prostředky nemohly být zneužity nebo zpronevěřeny, a hlavně aby byly využívány pro požadované účely.

Když už jsme u nového občanského zákoníku, přináší nějaké nové možnosti pro filantropii, o nichž by potenciální dárci měli určitě vědět?
Ano, nový občanský zákoník přináší nové možnosti. Pro dobročinné účely jsou ideální například svěřenské fondy, které se v důsledku nezasloužené negativní medializace staly do jisté míry kontroverzním institutem. Velkou předností tohoto právního institutu je jeho flexibilita. Do svěřenského fondu zakladatel vyčleňuje část svého majetku, který pak dále spravuje správce fondu přesně podle podmínek stanovených zakladatelem. Zakladatel tedy určuje i podmínky, dle kterých se budou vyplácet plnění z fondu. Zákonná úprava svěřenských fondů je poměrně liberální a neomezuje zakladatele v určení podmínek správy fondu a výplaty plnění. Proto svěřenský fond nabízí velký potenciál pro využití v oblasti filantropie.

Warren Buffett před časem řekl: „Chci svým dětem odkázat tolik, aby mohly dělat cokoli, ale ne tolik, aby nemusely dělat nic“, co konkrétně nabízí občanský zákoník v oblasti dědického práva?
Nově lze prostřednictvím závěti zanechat dědicům majetek se stanovením podmínek. Takovou podmínkou může být například povinnost přispívat charitativním organizacím, anebo se aktivně podílet na jejich činnosti. Své místo má i dědická smlouva uzavíraná ještě za života zůstavitele či tzv. odkaz, jehož prostřednictvím lze část majetku nabýt mimo dědické řízení a bez zatížení případnými dluhy.

Z výzkumného projektu „Filantropie a české elity 2014“, jenž realizuje STEM pro Nadaci VIA. Sběr dat proběhl v listopadu 2014 a internetového šetření se zúčastnilo 569 respondetů ze všech skupin společenských elit.

Z výzkumného projektu „Filantropie a české elity 2014“, jenž realizuje STEM pro Nadaci VIA. Sběr dat proběhl v listopadu 2014 a internetového šetření se zúčastnilo 569 respondetů ze všech skupin společenských elit.

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS
Kancelář založili v Praze v roce 2001 zkušení právníci z předních mezinárodních a českých právnických firem. Za 13 let existence se stala největší advokátní kanceláří v České i Slovenské republice. S pobočkami v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě čítá její tým více než 170 právníků, desítky studentů právnických fakult a více než 500 spolupracovníků, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors.

Článek vyšel v časopise Umění darovat / podzim a zima 2014.

RUBRIKY: